Opis projektu
Jak działają materiały elektroniczne
Przebieg projektu
Zespół projektowy

Opis projektu

Projekt „Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” był realizowany w latach 2010-2014 pod hasłem „Matematyka Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomysłodawcami i wykonawcami projektu byli pracownicy Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej (obecnie Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej). „Matematyka Reaktywacja” wykorzystuje sprawdzony już w Politechnice Wrocławskiej system wspomagania nauczania, w którym zaawansowane technologie są ściśle połączone z aktywnym udziałem nauczycieli i uczniów. Materiały wykładowe i ćwiczenia przeplatają się ze sobą w przemyślany sposób, tak aby uczeń poznający nowe zagadnienie lub metodę mógł natychmiast przystąpić do samodzielnego rozwiązywania zadań. Uczniowie otrzymują zdalny dostęp do internetowego podręcznika, który zawiera wiele dynamicznych interaktywnych narzędzi:

Wszystkie materiały są umieszczone na portalu matematycznym – specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej. Projekt nie zakłada rezygnacji z tradycyjnego sposobu uczenia. Natomiast zarówno nauczyciele, jak uczniowie – uczestnicy projektu – przechodzą całą ścieżkę edukacyjną matematyki z zakresu szkoły średniej wspomagani przyjaznym w obsłudze i niezawodnym środowiskiem e-learningowym. Istotną częścią projektu są zdawane przez każdego uczestnika w szkolnym laboratorium komputerowym tak zwane e-sprawdziany - elektroniczne "klasówki" z kolejnych partii materiału. ogromną zaletą takich sprawdzianów jest ich natychmiastowa ocena przez system przedstawionego przez ucznia rozwiązania oraz prezentacja prawidłowego rozwiązania. W ten sposób uczniów i nauczyciele mogą w regularny, a przy tym zautomatyzowany sposób kontrolować swoje postępy w nauce.

Jak działają materiały elektroniczne

Tutaj możesz się dokładnie dowiedzieć, jak działają materiały elektroniczne.

Przebieg projektu

W całym projekcie wzięło udział 349 szkół, reprezentujących wszystkie województwa w kraju i 13 702 uczniów tych szkół. Uczeń przystępujący do projektu stał się jego uczestnikiem przez 3 pełne lata swojej edukacji ponadgimnazjalnej. Szczególnie zależało nam na tych uczniach, którzy mieszkają w małych miejscowościach i mogą mieć utrudniony dostęp do dodatkowych form wspomagających nauczanie matematyki poza szkolną klasą. E-learningowy kurs z matematyki to również pomoc dla tych, których zwyczajnie nie stać na korepetycje z matematyki. Nauczyciele – opiekunowie uczniów biorących udział w projekcie byli wspomagani przez konsultantów. Konsultanci, oprócz odpowiadania na pytania i rozwiązywania problemów, zbierali uwagi od użytkowników portalu matematycznego. Aktywność uczestników, rezultaty e-sprawdzianów były monitorowane przez dwa zespoły statystyków. W połowie projektu przeprowadziliśmy ankietę wśród nauczycieli. Wynika z niej, że uczniowie najbardziej cenili sobie wszystkie interaktywne elementy kursu. Natomiast na pytanie „Czy chciałaby Pani/chciałby Pan mieć możliwość dalszego korzystania z materiałów kursu po zakończeniu udziału w projekcie ?” 91% nauczycieli odpowiedziało TAK a tylko 2% NIE. Po zakończeniu projektu (grudzień 2014 roku) materiały kursu były dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie http://www.matematyka-reaktywacja.pl/. (tzw. okres trwałości projektu). Od maja 2020 roku materiały kursu są dostępne na stronie http://matematyka-reaktywacja.pwr.edu.pl/

Zespół projektowy

Koordynatorem projektu był dr Jędrzej Wierzejewski z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

Wykonawcy e-lekcji, e-zadań, e-sprawdzianów

Zespół testujący e-Zadania

Utrzymanie serwera i portalu matemaycznego

Administracja i Finanse